Syncrofit

syncrofit

Posílení portfolia produktů Siemens v oblasti vývoje leteckých konstrukcí

Nová verze programu Syncrofit určeného pro počítačovou podporu návrhu a výroby složitých sestav výrazně posiluje portfolio produktů Siemens v oblasti vývoje leteckých konstrukcí. Přináší ověřený modul AME (Airframe Manufacturing Environment) do prostředí systému NX CAD. AME poskytuje nástroje pro plánování podmínek dodávky a progresivního stavu montáže, čímž naplňuje současné potřeby výrobců letecké techniky z hlediska snižování nákladů na vývoj, zlepšení kvality výrobků a dodržení termínů. Tradiční způsoby zavádění spojovacích prvků do výrobních plánů jsou založeny na jednotvárné a únavné práci jednotlivce nebo celé skupiny a jsou tak častým zdrojem chyb a dílenských oprav.
Syncrofit 13 rovněž představuje vysoce výkonné funkce v oblasti rozvržení spojovacích elementů a konceptu konstrukce jak pro uživatele systému Catia V5, tak i NX CAD, usnadňující optimalizaci návrhu spojovaných leteckých konstrukcí. Program redukuje až o 40% čas potřebný pro generování polí spojovacích prvků, vytvoření počátečního návrhu rozměrů dílů a aktualizaci dílů z důvodu změny konstrukce.
Díky pokročilé integraci programu Syncrofit 13 do prostředí PLM systému Teamcenter je uživatelům Catia V5 a NX umožněno automaticky spojovat a řídit data pro automatické montážní procesy.

Výhody a přínosy Syncrofit

  • Vede ke zvýšení produktivity, optimalizace konstrukce a snížení náročnosti změnového řízení

  • Odstraňuje časově náročené "ruční" procesy podílející se nejčastěji na vzniku chyb

  • Zvyšuje produktivitu výrobního procesu

  • Zabraňuje vzniku zmetků a potřebě oprav v důsledku výrobních chyb

  • Odstraňuje problémy s interpretací konstrukčního záměru a snižuje zbytečné komunikační smyčky

  • Poskytuje plnou sledovatelnost požadavků na otvory a spojovací elementy

  • Zajišťuje řízení konfigurace výrobních dat

   SES 1        SES 2

Prostředí AME je nyní podporováno na platformě NX. AME prostředí poskytuje jedinečné funkce pro virtuální zachycení všech montážních etap. Veškeré informace počínaje podmínkami dodávky a finální specifikací produktu konče jsou spravovány prostřednictvím AME.

Syncrofit 13 optimalizuje návrh spojovaných dílů

Dimenzování připojovacích částí dílů je nyní součástí procesu návrhu rozložení spojovacích prvků v Syncrofitu. Funkce návrhu rozložení spojů poskytuje klíčové informace pro dimenzování dílů, založené na konstrukčních pravidlech řídících geometrickou definici dílu. Implementace tohoto nového přístupu, kdy údaje o spojovacích prvcích řídí dimenzování samotných spojovaných dílů již v počátku konstrukce, vede ke zvýšení produktivity, optimalizaci konstrukce a omezení změnových řízení.

Funkce

  • Poskytuje nový výkonný přístup pro postupné plánování montážních etap a podmínek dodávky

  • Pomáhá optimalizovat konstrukci spojovaných dílů

  • Integrace v Teamcentru umožňuje řídit výrobní data

SES 3Nová funkce dimenzování dílů v Syncrofit 13 řídí velikost přírub na žebrech a trámech v zakončení křídla. Funkce pro rozmístění spojovacích prvků byla nyní rozšířena o řízení velikostí přírub na základě konstrukčních požadavků definujících minimální možnou vzdálenost spoje od hrany nebo zaoblení na dílu. Geometrie dílu může být automaticky aktualizována s ohledem na změnu velikosti nebo rozmístění spojovacích elementů, což v porovnání se standardními postupy vede k časové úspoře až 40%.

Syncrofit 13 poskytuje postupné plánování montážních etap a podmínek dodávky

Prostředí AME je nyní podporováno v NX, čímž je umožněno virtuálně definovat montážní etapy. AME vytváří, řídí a sdílí digitální reprezentace výrobních fází, které jsou vyžadovány v průběhu montáže leteckých konstrukcí. Konstruktéři mají nyní možnost jednoduše zakomponovat technické požadavky do jednotlivých montážních etap, čímž jsou podpořeny činnosti plánování procesů a předávání jasných podmínek dodání dílů a sestav v letectví. Eliminací ručních vstupů, nesprávných výkladů a zbytečných komunikačních smyček společně s plnou dohledatelností požadavků na spoj je výrazně zvýšena produktivita ve výrobním procesu.

Řízení výrobních dat prostřednictvím integrace Syncrofit 13 do Teamcenteru

Syncrofit 13 s integrací do Teamcenteru poskytuje pokročilé nástroje pro propojování a řízení dat pro automatizované montážní procesy. Jsou eliminovány časově náročné manuální způsoby propojování výrobních dat s konstrukčními daty v Teamcenteru, které často vedou ke vzniku chyb. V konečném důsledku je snížena pravděpodobnost používání zastaralých výrobních dat, které by vedly ke vzniku zmetků a potřeby oprav.